دکتر مژگان ناقل

دکتر صدیقه ناقل

دکترای تخصصی روانشناسی رتبه ۸۴ کنکور سراسری کشوری

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی

سوابق کاری دکتر  ناقل:

روان شناس و درمانگر فردی(اضطراب- افسردگی – وسواس – افزایش اعتماد به نفس – شناخت خود و …. ) و درمانگر زوج

مسئول فنی و روانشناس موسسه پیام آوران همیاری
کارشناس و مسئول واحد سالمت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس
روانشناس کلینیک درمان اعتیاد مهر نهاد
روان شناس داوطلب در جمعیت خیریه امام علی

مشاور ارشد رشته ی روان شناسی موسسه اموزش عالی ماهان
مشاوره تخصصی، کنکور ارشد موسسه اموزش عالی ماهان

سوابق آموزشی دکتر صدیقه ناقل:

استاد جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، پیام نور، علمی کاربردی،

سوابق پژوهشی دکتر صدیقه ناقل:

 Pahlevanian, A. Alirezaloo, N. Naghel, S. Alidadi, F. Nejati, V. Kianbalht, M.
(۲۰۱۵). Neurofeedback Associated with Neurocognitive-Rehabilitation
Training on Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).
International Journal of Mental Health and Addiction. DOI 10.1007/s11469-015-
۹۶۲۱-۷٫
 Alidadi, F, Alirezaloo, N, Naghel, S, Kianbakht, M. (2015). Cognitive and
perceptual motor rehabilitation associated with Neurofeedback: a
comprehensive treatment for ADHD. MitteilungenSaechsischerEntomologen
(MSE). Volume 114. Accepted article.
 Kianbakht, M, Naghel, S. Kohandel, H. Namdari, V. (2015). Perceived Social
Support and Severity of Chronic Pain in FireFighters of Tehran City. The
International Journal of Indian Psychology. Volume 2, Issue 3.
 Kianbakht, M. nematpour, SH, Naghel, S. (2014). The relationship
betweencoping strategies, perfectionism, beliefs pain and the chronic pain after
controlling the age effects in firefighters. International Journal of Psychology
and Behavioral Research. Vol 1(4),1098-1107. ISSN 2322-4002.
 ناقل، صدیقه. سلیمیان ریزی، محمد مهدی. بررسی نقش واسطهای هوش هیجانی در ارتباط بین سبک دلبستگی
ناایمن و نشخوار فکری ناکارآمد. مقاله پذیرفته شده در چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران. اسفند ۸۶۳۸ .
 ناقل، صدیقه. سلیمیان ریزی، محمد مهدی. رابطه بین سبک های دلبستگی، تصویر خدا و مفهوم خدا. مقاله
پذیرفته شده در چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران. اسفند ۸۶۳۸ .
مجموعه کتب چاپ شده:
 اکبری، اسد. ناقل، صدیقه. ۸۶۳۶ .روان شناسی عمومی، نکات مهم و مفاهیم. انتشارات موسسه ماهان.
 ناقل، مژگان. ۸۶۳۱ .تاریخچه و مکاتب روانشناسی. تهران، انتشارات راه.
 فاطمی، محمد حسین. ناقل، صدیقه. )۸۶۳۱ .)مجموعه کتب روانشناسی کودک در ۳ جلد. قم، نشر مطاف.
همکاری های پژوهشی:
 همکاری با مرکز پژوهش های دانشگاه پیام نور شهریور ۸۶۳۸-خرداد ۸۶۳۲
 همکاری با مرکز ملی مطالعات اعتیاد در پروژه های مرتبط

روانشناس خوب ، روانشناس خوب در تهران

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید