تمایلات جنسی طبیعی (بهنجار):

تعریف تمایلات جنسی طبیعی دشوار است. در واقع، تعریف تمایلات جنسی نابهنجار آسان تر است. یعنی رفتارهای جنسی که برای خود یا دیگران مخرب است، قابل هدایت به سوی یک شریک جنسی نیست، تحریک اعضای جنسی اولیه در آن وجود ندارد، به طور نامتناسبی همراه اضطراب و احساس گناه است یاحالت وسواس دارد.

در برخی شرایط، روابط جنسی خارج از محیط زناشویی، خودارضائی و انواع مختلف تحریکات جنسی که به اعضای غیر از اعضای اولیه جنسی مربوط می شود، ممکن است در محدوده طبیعی و بهنجار قرار گیرد. تمایلات و رفتارهای جنسی متنوع هستند و تعامل پیچیده چندین عامل، آنها را تعیین می کنند. این تمایلات و رفتارها، تحت تأثیر روابط با دیگران، شرایط زندگی و فرهنگ محیط اطراف، قرار می گیرند.

انسان همچون سایر حیوانات همواره به رابطه جنسی علاقمند بوده و تقریبا هر نوع رفتار جنسی را از خود نشان داده است. در دوران رنسانس، لئوناردو داوینچی، آمیزش جنسی انسان را از لحاظ تشریحی مطالعه کرد که در نقاشی های کتب خود، حاصل آنها را ترسیم نموده است. تمایلات جنسی با سایر عوامل شخصیتی، ساختار بیولوژیک و احساس و برداشت عمومی فرد از خویشتن، ارتباط تنگاتنگی دارد و شامل ادراک مردانگی یا زنانگی بوده و بازتاب تجارب رشدی فرد در مورد رابطه جنسی در طول عمرش است.

در صورتی که احساس می کنید در این زمینه ممکن است مشکلی داشته باشید می توانید با یک روانشناس خوب این مساله را مطرح کنید.

تمایلات روانی – جنسی:

تمایلات جنسی شخص، چنان با كل شخصیت او در هم آمیخته است، که صحبت از تمایلات جنسی به عنوان پدیده ای مستقل، در واقع غير ممكن است. بنابراین اصطلاح روانی – جنسی برای توصیف رشد و کارکرد شخصیت و تأثیر تمایلات جنسی بر آن به کار می رود. مفهوم این اصطلاح نه محدود به احساسات و رفتارهای جنسی است و نه در مفهوم وسيع فروید، معادل زیست مایه است.

از نظر فروید، تمام فعالیت ها و تکانه های لذت بخش، ریشه جنسی دارد. این تعمیم، سبب تحریف مفاهیم جنسی در نزد عوام گردید و نمای درهم و برهمی از انگیزش را به روانپزشکان معرفی کرد، برای مثال، برخی از فعالیت های دهانی به تغذیه مربوط است و برخی دیگر معطوف به کسب ارضاء میل جنسی. هر دوی آنها، فعالیت های لذت طلب محسوب می شوند و در هر دو از یک عضو استفاده می شود ولی برخلاف اعتقاد فروید، هر دو فعالیت لزوما جنسی نیستند.

اگر به تمام رفتارهای لذت طلب، برچسب جنسی بزنیم، تعیین دقیق انگیزش ها غیرممکن می شود. افراد، ممكن است از فعالیت های جنسی برای اقناع نیازهای غیرجنسی مانند وابستگی، پرخاشگری، قدرت، شأن و مقام استفاده کنند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که تکانه های جنسی و غیر جنسی تواما موجب انگیزش رفتار شوند، تحلیل رفتار به درک انگیزه های زیربنایی فردی و تعامل آن ها بستگی دارد.

منبع: کتاب تمایلات و رفتارهای جنسی انسان

برای شما این مطلب نیز جالب است: انحراف جنسی چیست؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید